• Informació per a centres escolars

 • El Programa Exper(i)ència permet al professorat i als seus estudiants treballar amb un científic en una col·laboració flexible i acordada entre ambdues parts.

  Pot suposar un compromís de treball comú d’1 dia a la setmana, 1 dia al mes, 4 vegades l’any, etc. Conjuntament amb el científic, cada centre decideix les seves preferències i disponibilitats. Per tal d’agilitar la col·laboració cal que cada centre designi un responsable del programa (en cas que hi participi més d’un professor).

  El científic pot actuar com a tutor, model o inspiració per als teus alumnes, proporcionant-te a tu i a ells accés a noves idees i noves perspectives de la ciència. A la vegada, tu i els teus alumnes ajudareu els científics a veure el seu treball des d’una nova perspectiva i a que segueixi compromès en la imatge social de la seva feina.

  Pel que fa al curs escolar 2015-2016, el programa està obert a 25 escoles arreu de Catalunya, i a tots els nivells d’escolaritat (exceptuant infantil). La selecció es farà per ordre d’arribada de les sol·licituds, amb la reserva de trobar un científic disponible segons l’àrea geogràfica en qüestió.

  El ‘científic jubilat/emèrit’ involucrat pot provenir d’una àmplia gamma de disciplines i podrà ser un científic, enginyer, metge, veterinari, etc. i tota persona que hagi treballat en el camp de les ciències de la vida des de la vessant pura o aplicada.

  Serà una persona jubilada en l’actualitat que està disposada a dedicar un temps amb el teu grup d’alumnes. Es tracta d’un procés d’interacció entre el científic i el professorat, amb l’objectiu d’aportar innovació i/o actualització a l’aula.

  A través d’aquesta interacció, el científic proporciona idees al professor i decideixen conjuntament el que seria més adequat plantejar als alumnes.

  Què implica?

  La col·laboració / ‘partenariat’ s’estableix entre un centre i un científic i s’adapta als interessos i a les pròpies possibilitats i disponibilitats amb un acord mutu entre ells.
  Les tasques del professorat poden ser molt diverses i consisteixen en:
  1. Proposar una xerrada a un grup classe sobre continguts científics que probablement no estan al currículum escolar per massa nous però que poden ser interessants. La xerrada aniria precedida i acabada amb un treball de classe.
  2. Demanar l’explicació oral i visual d’un procés o tecnologia industrial que sigui d’especial interès a ser divulgat i que pot anar acompanyat d’un treball per part dels alumnes.
  3. Organitzar una visita del grup classe a l’anterior lloc de treball del científic o bé a un museu, un estabulari, un jardí botànic o altre lloc relacionat amb la ciència en què ha aprofundit.
  4. Demanar una explicació de notícies científiques d’actualitat.
  5. Demanar al científic una exposició de la seva trajectòria professional
  6. Treballar amb el científic a planejar i a executar activitats de ciència per als estudiants sobre algun tema per exemple activitats que requereixin una tecnologia o un equipament especial de la qual sigui especialment expert.
  7. Sol·licitar informació i suport per a plantejar de forma innovadora certs conceptes científics.
  8. Comptar amb l’assessorament del científic en els treballs de recerca de l’alumnat.
  9. Elaborar conjuntament amb el científic activitats per a l’alumnat més avantatjats.
  10. Planejar i executar una fira de ciències o una competició científica comptant amb l’assessorament del científic.

  Quin benefici pot representar?

  Les escoles que col·laboren amb científics disposen d’un suport que d’altra forma no tindrien disponible. Aquesta col·laboració permet que l’alumnat aprengui una ciència actualitzada i pugui tenir una connexió amb l’activitat científica real, essent els científics un model que pot inspirar a l’alumnat.

  D’altra banda, l’estreta col·laboració amb el professorat el permet actualitzar-se quant a continguts i metodologies científiques, complementant així la seva formació docent.

  Et donem suport!

  El Programa Exper(i)ència ofereix suport tant a les escoles com als científics que s’associen amb l’escola per assegurar l’èxit de la col·laboració.

  Aquest suport inclou:

  • Idees per establir i mantenir una associació amb els científics.
  • Acompanyament en l’establiment inicial de la col·laboració amb l’escola per part d’un equip expert.

  El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya recolza i reconeix aquesta iniciativa.

  Preguntes Més freqüents

  Durant quant de temps té lloc la col·laboració amb les escoles?

  La durada de la col·laboració és flexible però s’espera que no sigui una intervenció puntual sinó l’establiment d’un ‘partenariat’ que suposi un compromís de treball conjunt mitjançant un procés d’interacció entre científic i centre escolar. El programa potenciarà aquelles col·laboracions que s’estenguin al llarg del curs.

  Quins continguts es cobriran amb les activitats portades a terme?

  El programa tractarà tots els continguts que puguin estar relacionats amb l’àmbit de les ciències de la vida, des d’una perspectiva molt oberta. Segons les necessitats de l’escola i a les àrees d’expertesa del científic, l’equip del programa pot assessorar respecte quins són els continguts més adients per a tractar-hi.

  Amb quants científics s’espera que col·labori el nostre centre?

  El programa assignarà a cada científic un sol centre escolar i a cada centre escolar un únic científic (en alguns casos, en podrien ser dos). Aquest binomi científic – escola tindrà una durada d’un any que es pot prorrogar a voluntat d’ambdues parts.

  El científic treballarà mínim per a un curs lectiu o se li podrien associar diferents cursos i nivells?

  Atès que la col·laboració al centre pot ser només amb un professor o amb tot un equip docent (el departament de ciències, per exemple) es pot donar el cas que un mateix científic faci activitats a diferents cursos i nivells. Aquestes particularitats s’han de decidir al moment d’establir la col·laboració.