• El projecte s’articula amb tres equips coordinats per l’FCRI. L’equip consultiu format per membres del centre de recerca CRECIM i la secretaria tècnica per DEP Institut.

  L’equip consultiu tracta d’orientar els tipus d’accions que es poden portar a terme, els objectius que caldria assolir amb elles i l’avaluació dels objectius que l’acció ha aconseguit des de diferents perspectives: actitudinals i competencials.

  Per tal de fer-ho possible estableix unes directrius generals basades en la recerca en experiències similars i en recerca en ensenyament de les Ciències sobre com preparar i orientar les activitats dels diferents tipus. Això permetrà homogeneïtzar en la mesura del possible les activitats ofertes per tal de poder-les avaluar d’acord amb els objectius del projecte i replicar-les si es troba apropiat.

  La funció de la secretaria tècnica és donar suport i fer el seguiment als centres i als científics en les accions que s’han acordat. Això suposarà estar presents als centres en els moments en que es realitzin les accions programades per vetllar pel bon funcionament del pla de treball.

   

  • Coordinat i dirigit per FCRi
  • Equip consultiu CRECIM
  • Secretaria Tècnica: DEP Institut